Pärnu Haigla kodukord

 

Käesoleva juhendi eesmärk on tutvustada patsientidele ja külastajatele Pärnu Haigla kodukorda Ristiku tn 1 asuva haigla hoones ja territooriumil ning Ravi tn hoones (edaspidi haigla). Selle tutvustamise eest patsientidele ja külastajatele vastutavad haigla osakondade vanemõed, vastutavad õed, valve ajal valveõed.

  1. Pärnu Haigla kodukord

1.1. Haigla korpused on avatud:

I korpus, Ristiku 1
peahoone

E–R      07.30–19.00

L–P      10.00–19.00

II korpus, Ristiku 1

E–P      07.30–20.30

III korpus, Ravi 2 õendus- ja hoolduskeskus

E–P      9.00–19.00


1.2.Patsiendid ja külastajad jätavad kevad-, sügis- ning talveperioodil oma üleriided garderoobi. Suvekuudel on garderoob suletud.

1.3.EMO, vereanalüüside kabinetti, statsionaarse ravi, ambulatoorsete osakondade ning taastusravi- ja heaolukeskuse ruumidesse sisenetakse ainult vahetusjalatsites või kasutatakse kaitsesusse (v.a suveperioodil 01.06.–31.08). Kaitsesusse on võimalik osta I korpuse garderoobist ja II korpuse assistentide letist.

1.4.Suitsetamine on lubatud ainult haigla territooriumil spetsiaalselt selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades. Suitsetamise kord kehtib ühtselt kõikidele tubakatoodele, kaasa arvatud e-sigarettidele.

1.5. Haigla territooriumil on keelatud alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine ning alkoholi- või narkojoobes viibimine.

1.6. Haigla territooriumil on keelatud ilma loata pildistamine, filmimine ja vestluste salvestamine. Samuti on keelatud mis iganes vormis info (tekstide, piltide ja helisalvestiste) üleslaadimine internetikeskkondadesse.

1.7. Turvalisuse, patsientide ohutuse ning ravikvaliteedi tagamise eesmärgil on Pärnu Haigla välisterritooriumile ja siseruumidesse paigaldatud turvakaamerad. Turvakaamerate lähedusse on lisatud sellekohased teavitused.

 

 2.  Patsiendil on õigus:

2.1. Saada infot oma terviseseisundi ja ravivõimaluste kohta tervishoiuteenuse osutajalt, raviarstilt ja palatiõelt või ämmaemandalt nende pädevuse piires.

2.2. Osaleda tema tervist puudutavate otsuste vastuvõtmisel.

2.3. Saada asjakohast ravi ja õendus-hooldusteenust, täites täpselt arsti, õe või ämmaemanda soovitusi.

2.4. Keelduda ravist seadusega lubatud piires. Tervishoiuteenusest keeldumine vormistatakse kirjalikult.

2.5. Privaatsusele ja konfidentsiaalsusele.

2.6. Kasutada heaperemehelikult haiglas avalikuks kasutamiseks mõeldud vara (ratastoolid, puhketoad jms).

2.7. Hoiustada isiklikud asjad, raha, väärtesemed ja dokumendid osakonnas vastavalt Patsientide isiklike asjade ja raha hoiustamise juhendile 

2.8. Saada lisainformatsiooni haiglasse saabumise või ravil viibimisega seotud küsimustes tervishoiuteenuste osutamisega seotud isikutelt – raviarst, palatiõde, ämmaemand, sekretär, osakonna juhataja.

2.9. Saada koju lubamisel raviarstilt selgitusi edasise ravi kohta ning õelt või ämmaemandalt nõustamist, juhendamist ja vajadusel kirjalik meelespea koduse toimetuleku kohta.

2.10. Anda tagasiside ja väljendada rahulolu või rahulolematust Pärnu Haigla kvaliteediteenistusele, kasutades selleks kas paberkandjal või haigla kodulehel olevat veebivormi.

 

 3. Patsiendil on kohustus

3.1. Anda tervishoiuteenuse osutajale kogu teadaolev teave oma tervise ja haiguse kulu kohta.

3.2. Kinni pidada temale kehtestatud ravirežiimist ja päevakavast.

3.3. Teavitada raviarsti isiklike ravimite olemasolust ja kasutamisest.

3.4. Järgida haigla kodukorda.

3.5. Kohelda lugupidavalt nii personali kui kaaspatsiente.

3.6.  Arvestada kaaspatsientide privaatsusega.

3.7. Informeerida osakonnast lahkudes palatiõde.

3.8. Hoida oma isiklikke asju vaid selleks ette nähtud palati kappides.

3.9. Hoida haigla ruumides puhtust ja korda ning kasutada haigla vara heaperemehelikult.

3.10. Haiglast lahkudes üle anda tema kasutusse lubatud haigla vara.

3.11. Tasuda teenuse eest omaosalustasu vastavalt Voodipäevatasu võtmise korrale ja Visiiditasu võtmise korrale.

 

4. Patsientide külastamine

4.1. Külastajad jätavad üleriided garderoobi.

4.2. Külastajad ja tugiisikud lahkuvad palatist arsti visiidi ajaks ja/või tervishoiutöötaja nõudmisel privaatsuse tagamiseks protseduuride ja visiitide läbiviimisel.

4.3. Külastusajad on:

I korpuses, Ristiku 1

E–R  12.00–19.00

L–P   10.00–19.00

nakkushaiguste üksuses:

E–R   14.00–19.00

L–P   10.00–19.00

intensiivraviüksuses:

 

E–P   15.00–17.00

II korpuses, Ristiku 1

E–R  12.00–19.00 

L–P   10.00–19.00 

psühhiaatriakliinik

E-R   11.00-12.30; 14.00-19.00

L-P   10.00-19.00 

III korpuses, Ravi 2

E–P   11.00–19.00 

 

4.4. Nakkushaiguste üksuse patsiente külastavad maksimaalselt 2 külastajat korraga ja alla 14-aastased lapsed ainult ravi- või valvearsti loal. 

4.5. Lastehaiguste osakonnas on igapäevaselt kella 14.00-16.00 vaikne tund. Sellel ajavahemikul väikeste patsientide külastamist ei toimu. 

4.6. Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada külastamise erirežiime ja piirata külastamist.

4.7. Haigla juhatus võib nakkushaiguste kõrghooajal kehtestada (haiglaravil olevate patsientide kaitseks) haiglas osalise või täieliku külastuskeelu.

4.8. Lemmikloomadega külastamine ei ole lubatud (välja arvatud teenistus-, juht- ja teraapiakoerad ning erikokkulepped osakonnaga).

4.9.  Väljaspool külastusaega on lubatud lähedasi külastada vaid vastutava tervishoiutöötaja loal.

 

5. Plaaniliste haigete saabumine ja lahkumine

5.1. Plaanilisele ravile saabuvate haigete vastuvõtuajad on järgmised:

I korpuses, Ristiku 1 plaaniline vastuvõtt:

 

07.30–10.00    samal päeval operatsioonile tulijad

10.00–11.00    naistehaiguste, raseduspatoloogia ja lastehaiguste plaanilised patsiendid

11.00–14.00    sisehaiguste plaanilised patsiendid

Patsiente vormistatakse haiglasse üldjärjekorras, rasedaid ja lapsi teenindatakse eelisjärjekorras. Operatsioonidele saabuvate haigete vormistamisel võetakse arvesse ka operatsiooniplaane.

II korpuses, Ristiku 1

E korpus

G korpus

 

11.00–16.00    psühhiaatriakliiniku patsiendid

08.00-16.00     taastusravi- ja rehabilitatsiooniüksuse patsiendid

III korpuses, Ravi tn 2 plaaniline vastuvõtt:

10.00–15.00    õendus-hoolduskeskuse patsiendid

 

5.2.  Haigete väljakirjutamine ja voodikoha vabastamine toimub kuni kella 12.00ni. Vajadusel on võimalik lähedasi oodata osakonna puhketoas või haigla kohvikus.

 

6.  Üldine päevakava statsionaarsetes osakondades

06.00 – 07.00           Äratus, kraadimine, protseduurid, analüüside andmine

07.00 – 07.30           Hommikused hügieenitoimingud

07.30 – 13.00           Vereanalüüside võtmine laborantide poolt

                                 Patsiendid, kellel on vaja anda vereanalüüse, peavad viibima palatis. Palatiõde teavitab patsienti, kas enne vereanalüüsi andmist võib süüa või mitte.

08.30 – 09.00           Hommikusöök

09.00 – 11.00           Raviarsti visiit

09.00 – 15.00           Uuringud, konsultatsioonid, protseduurid, operatsioonid

13.00 – 13.30           Lõunasöök

16.00 – 18.00           Vajalikud protseduurid, kraadimised, nõustamised jne

17.00 – 17.30           Õhtusöök

20.00 – 22.00           Õhtused protseduurid, ettevalmistused järgmise päeva uuringuteks, operatsioonideks jne

20.00 – 20.30           Õhtuoode

23.00 – 06.00           Öörahu 

6.1. Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada erisusi üldises päevakavas (sh. piirata suitsupauside arvu päevas).

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398