Doonori töölt ära lubamine

Vastavalt Vereseadusele on doonoril õigus saada tööandjalt vaba aega vere loovutamiseks.

§ 7. Doonor ja retsipient

(1) Doonor on 18–65-aastane teovõimeline isik, kes teiste inimeste ravi otstarbel loovutab vere käitlejale oma verd tasuta.

(2) Doonoril on võlaõigusseaduses sätestatud patsiendi õigused ja kohustused.

(3) Doonoril on õigus:
1) saada üldist teavet vere käitlemise ja vereülekande kohta;
2) saada teavet vere loovutamisega kaasneda võivatest ohtudest;
3) loobuda vere loovutamisest igal ajal oma soovil;
4) saada teavet oma tervise seisundi, verele teostatud uuringute tulemuste ja loovutatud vere raviks kõlblikkuse kohta;
5) saada tööandjalt vaba aega vere loovutamiseks;[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]
6) isikuandmete salastatusele.

Kas külastate näituseid Pärnu Haiglas?

Jah, regulaarselt
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398