E-registratuuuri kasutustingimused

Dokument pdf vormis

1. E-registratuuris on endale võimalik:

1.1. broneerida aega eriarsti esmase (E) vastuvõtu vabale ajale ning ämmaemanda ja õe vastuvõtu vabale ajale.
1.2. broneerida aega taastusravi- ja heaolukeskuse ning perekooli tasulistele teenustele (T).
1.3. tühistada enesele broneeritud aega.

2. Eriarsti vastuvõtu ja tasuliste teenuste broneerimine
2.1. E-registratuuri saab kasutada Eesti Vabariigis väljaantud isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel ennast elektrooniliselt tuvastanud isik.
2.2. Eriarsti vastuvõtule aja broneerimiseks on vajalik perearsti või eriarsti Digisaatekiri. Saatekirja ei ole vaja juhul, kui aeg broneeritakse günekoloogile, psühhiaatrile, silmaarstile, naha- ja suguhaiguste arstile või kopsuarstile seoses tuberkuloosiga.
2.3. Eriarsti esmasele vastuvõtule aja broneerimisel tuleb tasuda visiiditasu 5 eurot. Isikud, kes ei pea tasuma visiiditasu, on määratletud Visiiditasu võtmise korras.
2.4. Taastusravi- ja heaolukeskuse ning perekooli tasulistele teenustele aja broneerimiseks ei ole saatekirja vaja. Tasuliste teenuste eest tasutakse vastavalt teenuste hinnakirjale.
2.5. Visiiditasu ja tasuliste teenuste eest tasumine toimub e-registratuuris pangalingi kaudu.
2.6. Vastuvõtuaja broneering jõustub peale aja kinnitamist.
2.7. Patsient tasub tervishoiuteenuse osutamise eest, kui teenuse osutamise kulusid ei kata ravikindlustus. Ravikindlustuseta isik kinnitab eriarsti vastuvõtule registreerumisel, et kohustub ise tasuma esitatud arve alusel kõigi talle osutatud teenuste (eriarsti vastuvõtt, analüüsid, uuringud, protseduurid jms) eest vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus toodud hinnakirjale.

3. Broneeritud aja tühistamine
3.1. E-registratuuris broneeritud aega saab tühistada e-registratuuri kaudu, Haigla registratuuris kohapeal, telefoni või e-kirja teel ning automaatvastajale jäetud teate teel.
3.2. Eriarsti vastuvõtu aja tühistamisel tagastatakse patsiendile ette makstud visiiditasu, kui patsient tühistab broneeritud aja vähemalt 24 tundi enne vastuvõttu. Visiiditasu tagastatakse patsiendi arvelduskontole 30 päeva jooksul, arvates aja tühistamisest.
3.3. Kui patsient tühistab eriarstile broneeritud aja vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud aega või ei ilmu vastuvõtule kokkulepitud ajal, on Haiglal õigus jätta visiiditasu patsiendile tagastamata vastavalt ravikindlustus seaduse § 70 lõikele 6.
3.4. Taastusravi- ja heaolukeskuse ning perekooli aja tühistamisel tagastatakse patsiendile tasulise teenuse tasu, kui patsient tühistab broneeritud aja vähemalt 12 tundi enne teenuseks kokkulepitud aega. Teenuse tasu tagastatakse patsiendi arvelduskontole 30 päeva jooksul, arvates aja tühistamisest.
3.5. Kui patsient tühistab tasulise teenuse aja vähem kui 12 tundi enne teenuse aega või ei ilmu kokkulepitud ajal teenusele, on Haiglal õigus jätta teenuse tasu patsiendile tagastamata. 

4. Muud tingimused
4.1. Patsient peab aja broneerimisel arvestama e-registratuuris Haigla poolt kehtestatud piirangutega, sh arsti spetsialiseerumise ja muude tingimustega.
4.2. Aja broneerimisega loetakse patsiendi ja Haigla vahel sõlmituks tervishoiuteenuse osutamise leping.
4.3. Patsient vastutab enda poolt esitatud andmete õigsuse eest ning Haigla käsitleb patsiendi poolt e-registratuuris avaldatud andmeid õigetena.
4.4. Patsiendi isikuandmeid kasutatakse üksnes patsiendile tervishoiuteenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks tegevuseks (teenuse tühistamisel ette makstud tasu tagastamiseks).
4.5. Haigla võib broneeritud aega ühepoolselt muuta töökorralduslikel või muudel mõjuvatel põhjustel. Broneeritud aja muutmisest teavitatakse eelnevalt patsienti tema poolt eregistratuuris avaldatud kontaktandmeid kasutades.
4.6. Juhul, kui tervishoiuteenuse osutamisele aja broneerimise ja vastuvõtu toimumise vahepealsel ajal on tervishoiuteenuse hind tõusnud, on Haiglal õigus nõuda teenuse eest tasumist tervishoiuteenuse osutamise hetkel kehtiva hinnakirja järgi ning patsiendil on õigus enne tervishoiuteenuse osutamise algust tervishoiuteenuse osutamiseks broneeritud aeg tühistada. Ettemaksu tagastamiseks tuleb patsiendil esitada Haiglale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus.
4.7. Haiglal on õigus taastusravi- ja heaolukeskuse ning perekooli teenuste hinnakirja muuta. Hinnakirja muutmisel jääb patsiendile kehtima aja kinnitamise hetkel kehtinud tasulise teenuse tasu.
4.8. Haigla jätab endale õiguse e-registratuuri kasutustingimuste muutmiseks. Muudatustest teavitatakse patsienti e-registratuuri sisselogimisel ning küsitakse uuesti kasutustingimustele nõusolekut.
4.9. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab isik, et on kasutustingimustega tutvunud ning kohustub neid järgima.
4.10.Haigla töötleb Teie isikuandmeid seoses tervishoiuteenuse osutamisega. Haigla isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda SA Pärnu Haigla privaatsuspoliitikas.

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398