Patsientide teavitamine klienditeeninduse standardist

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on Pärnu Haigla (edaspidi Haigla) patsiendi ja patsiendi omaste teavitamine nende õigustest ja kohustustest. Antud dokumendi koostamisel on lähtutud Euroopa patsientide õiguste hartast, võlaõigusseadusest, sotsiaalministri 15.12.2004. a määrusest nr 128 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded“ ja Haiglas kehtivatest juhenditest.

RAVIJÄRJEKORDA REGISTREERIMISE KORD

Patsienti teavitatakse registreerimise korrast vastavalt Haigla Plaanilise ravijärjekorra pidamise juhendile (JPH4.2.1.), mis on vastavuses sotsiaalministri 21.08.2008. a määrusega nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“.

Ravijärjekordade maksimumpikkused


PATSIENDILE TEABE ANDMISE KOHUSTUS

Patsient peab tervishoiuteenuse osutajale avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab. Patsienti ja/või tema seadusliku esindajat informeeritakse pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest, tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest. Patsiendi nõustamine ja tema küsimustele vastamine toimub eelkõige tervishoiuteenuse osutamise käigus (ambulatoorsel vastuvõtul või Haigla statsionaarsetes osakondades arsti või õe või ämmaemanda või muu spetsialisti visiidi jooksul).
Iga spetsialist saab anda nõu või selgitusi vaid oma pädevuse piires.

SUHTLEMINE PATSIENDI JA TEMA OMASTEGA

Patsiendil ja tema omastel (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad, tema elukorraldusest tulenevalt muu talle lähedane määratud isik) on õigus patsiendi nõusolekul saada igakülgset informatsiooni lähedaste tervise kohta raviarstilt või osakonna juhatajalt selleks eelnevalt kokkulepitud ajal. Tervishoiutöötajal on kohustus tuvastada patsiendi omase seos patsiendiga ning veenduda, et patsiendi tahe teavet anda ei ole olnud vastupidine.


PATSIENDI ÕIGUS KAEBUSE VÕI  ETTEPANEKU ESITAMISEKS

Igal inimesel on õigus kahju kannatamisel või rahulolematuse korral esitada kaebus või ettepanek. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kas kirjalikus või muus vormis.

HAIGLAS KEHTIV KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE MENETLEMISE KORD

Kõik pöördumised registreeritakse. Kaebuse või ettepaneku menetlemise eesmärgiks on asjaolude väljaselgitamine eesmärgiga parendada tervishoiuteenuse kvaliteeti ja selle osutamist. Pöörduja soovi korral vastatakse kaebusele 30 päeva jooksul. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, teavitatakse sellest kaebuse esitajat kirjalikult.

ASUTUSED, KUHU ON VÕIMALIK PÖÖRDUDA PRETENSIOONI ESITAJAL

SA Pärnu Haigla kvaliteediteenistus    
Ristiku 1, 80010 Pärnu    
Tel. 447 3151    
E- post ph[at]ph.ee
Koduleht www.ph.ee 

Terviseamet
Lääne talitus
Uus 3a, 80010 Pärnu
Tel. 443 1135
E-post: laane@terviseamet.ee
Koduleht www.terviseamet.ee

Eesti Haigekassa
Pärnu klienditeenindusbüroo
Rüütli 40a, 80010 Pärnu
Tel. 16363
E- post parnu@haigekassa.ee
Koduleht www.haigekassa.ee

Eesti Patsientide Esindusühing
Pärnu kontor
Kuninga 24, 80014 Pärnu
Tel. 443 3440, 53 335 041
E-post parnu@epey.ee
Koduleht www.epey.ee

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon
Gonsiori 29, 15027 Tallinn
E- post: info@sm.ee
Koduleht www.sm.ee

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398