Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. See tähendab, et isikule või perekonnale pole võimalik osutada finantsilist abi, küll aga on võimalik toetada muul viisil. Oleme siia koondanud info sotsiaalteenuseid puudutavate teenuste kohta, seletanud lahti mõisted ning peamised tegevusvaldkonnad.

Täpsemat infot on Teil võimalus aga saada, kui pöördute otse Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse poole

Sotsiaalteenuste liigid (sotsiaalhoolekande seaduse järgi). 

 • sotsiaalnõustamine 
 • proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine 
 • koduteenused 
 • eluasemeteenused 
 • hooldamine perekonnas 
 • hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses 

Lisaks osutatakse ka muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid, samuti näeb sotsiaalhoolekande seadus ette rea teenuseid erivajadustega isikutele.

Sotsiaalsete erivajadustega isikuteks on. 

 • lapsed 
 • puuetega inimesed 
 • vanurid 
 • kinnipidamiskohast vabanenud 
 • teised sotsiaalabi vajavad isikud.

Sotsiaalteenuse pakkumine. Teenuse saaja ja teenuse osutaja on kaks võrdset osapoolt ning teenuse osutamise eelduseks on kliendi või tema seadusliku esindaja soov või vähemalt nõusolek sotsiaalteenuse saamiseks. 

Sotsiaalteenuse eest tasumine. "Mitterahaline toetus" ei tähenda seda, et sotsiaalteenuse osutamine peaks olema igal juhul kliendile tasuta, kuid vajadusel ja võimalusel võib see nii olla. Teenuse osutamisega seotud kulud võib kinni maksta kliendi elukohajärgne valla- või linnavalitsus, mõni mittetulundusühing, sponsor või keegi teine.

Sotsiaalteenuste korraldamine ja osutamine. Sotsiaalteenuste korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. See tähendab, et sotsiaalteenuseid võib osutada ka mõni muu isik, asutus või struktuuriüksus kui valla- või linnavalitsus. Sageli sõlmitakse sellisel juhul sotsiaalteenuse osutamise kohta valla- või linnavalitsuse, sotsiaalteenuse osutaja ja kliendi vahel leping. Sotsiaalteenuseid võivad osutada mittetulundusühingud, sihtasutused, kirikud ja kogudused, samuti ka äriühingud, üksikisikust ettevõtjad jt. Kliendi huvide kaitse seisukohalt on ka oluline, et sotsiaalteenuseid osutataks nõuetele vastavalt.

Rohkem infot sotsiaalteenuste kohta: Sotsiaalministeeriumi koduleht ja Pärnu Linnavalitsuse koduleht

 

 

Ester Reinsalu

rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator, sotsiaaltöötaja 

Psühhiaatria kliiniku rehabilitatsiooniüksus

Ristiku tn 1, kabinet G335

Vastuvõtt:

T 10.00-16.00

N 10.00-16.00

Telefon 449 4857/ 512 3838

ester.reinsalu[at]ph.ee

 

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398