Pärnu Haigla patsientide nõukoja liikmeks kandideerimine lõpeb 30. novembril!

Sellel sügisel on Pärnu Haiglas moodustamisel patsientide nõukoda, mille eesmärk on patsientide ja nende lähedaste kogemuste, arvamuste  ja  ettepanekute kasutamine tervishoiuteenuste parendamisel ja inimesekesksemaks muutmisel.

Pärnu Haigla juhatuse esimehe Urmas Sule sõnul on kvaliteedi parendamisega tegeletud juba aastaid. Parima klienditeeninduse ja ravi tagamiseks oleme  planeerinud patsientide nõukoja loomist juba varem, kuid tol ajal ei olnud aeg selleks veel küps. Haigla strateegiliseks eesmärgiks on inimesekesksus ning pidevat kvaliteediparendust kasutades on vajadus patsientide arvamuse kaasamiseks ilmtingimatu.

Maailmapraktikas on patsientide esindajad tervishoiuteenuste parendamisesse ning tervishoiusüsteemi arendamisesse viimasel paarikümnel aastal oluliselt panustanud. Erinevates riikides on patsientide esindajatel erinevad rollid – näiteks esindades patsiente haiglate või omavalitsuste nõukogudes või komisjonides; töötades koostöös tervishoiutöötajatega välja patsiendijuhendeid ning infomaterjale; andes patsiendi vaadet uute tervishoiuteenuste või patsiendi raviteekonna disaini; mitmetes riikides on kohustuslik patsiente kaasata ka ravijuhendite koostamisse jne. Urmas Sule väitel on maailmas imelisi näiteid kuidas raske ravivea endal või oma lähedasel läbi elanud inimene on oma traumaatilise kogemuse suunanud hoopis praktika muutmisele ning parendustegevuste elluviimisele tervishoiuteenuste osutamisel või korraldamisel.

Kuigi paljudes maailmariikides on patsientide nõukoja olemasolu Haigla juures juba kohustuslik, siis Eestis on patsientide esindusi ainult kolmes haiglas. Pioneeriks selles vallas oli Kuressaare Haigla, nüüdseks on Patsientide nõukoda ka Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Patsientide nõukoja loomise protsessis oleme tutvutud teiste haiglate kogemusega patsientide kaasamisel. Arutelude käigus oleme kaardistanud, millised on Pärnu Haigla ootused ja vajadused patsientide nõukojale. Koostatud on nõukoja töökorra projekt, mille loodav nõukoda saab lõplikult kujundada.

Nõukoja liikmete valimise eelduseks on eelkõige enda või lähedase kogemus haigla teenustega ja soov panustada vabatahtliku tööga tervishoiuteenuste arendamisse. Haigla kollektiiv kannab endas põhiväärtusi – asjatundlikkus, koostöö, vastutus ja hoolivus. Ootame sarnast suhtumist ka tulevastelt nõukoja liikmetelt. Eeldame, et nõukoja liige on konstruktiivne ning koostööaldis. Patsientide nõukoda on planeeritud 7-liikmeliseks. Nõukoja tööd juhib tulevikus ja koosolekuid korraldab esimees.

Patsientide nõukoja esimene koosoleku oleme planeeritud selle aasta lõppu. Nõukoja koosolekud toimuksid kord kolme kuu järel või vastavalt vajadusele, vahepealsel ajal toimetataks elektrooniliselt (nt tagasiside dokumentidele, ettepanekutele).

Valik nõukoja tööülesannetest:

  • osaleda patsientide tagasiside kogumise ja haldamise meetodite arendamises;
  • aidata kaasa patsientide infomaterjalide loomisele;
  • teha ettepanekuid teenuste disaini ning raviteekonna protsessidesse;
  • osaleda haigla kodulehe kui peamise infokanali arendamises;
  • osaleda patsientidele suunatud ürituste planeerimises.

Nõukoja tööd hakkavad toetama kaks haigla töötajat, kes vahendavad infot nõukoja liikmetele, aitavad koosolekuid ette valmistada ning edastavad nõukoja ettepanekud haigla vastavatele struktuuriüksustele ehk on ühenduslüliks haigla ja patsientide nõukoja vahel.

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398