Pärnu haigla patsientide rahulolu-uuringu 2011 tulemused

Pärnu haigla on üks pioneeridest, kes alustas patsientide rahulolu-uuringute läbiviimist Eestis juba 1998 aastal. Käesoleva aasta patsientide ankeetküsitlus oli arvult kümnes ja viidi sarnases vormis läbi kõigis meie suuremates haiglates.

Maikuus küsisime tagasisidet meie raviasutuse tööle sel perioodil statsionaarsetes osakondades ravil viibinud patsientidelt. Nelja nädala jooksul täitsid ankeedi 475 patsienti, kes avaldasid arvamust haiglasse saabumise, ravi, raviarstide, õdede ja ämmaemandate ning olmetingimuste ja haiglast väljakirjutamise kohta. Samuti palusime ära märkida, millega jäädi eriti rahule ning mis oleks võinud olla teisiti.

Enamus vastajatest olid naised (68%) ning 94% ankeedi täitnutest elasid Pärnu linnas või Pärnumaal. Enim tagasiside andnud patsientidest olid pensioniealised ja vanemad. On hea meel tõdeda, et patsiendid on meie tööga jätkuvalt rahul - 67% vastajatest oli väga rahul ja 33% pigem rahul. Valmisolekut uuesti Pärnu haiglasse ravile tulla kinnitas 79% vastajatest.

Kõige enam hindasid patsiendid arstide ning õdede-ämmaemandate viisakust, mis on meie haigla jaoks väga positiivne märk. Just kõigi töötajate ametialaste oskuste arendamise, kui personalitöö olulisima prioriteediga on meie kollektiiv aastaid süsteemselt tegelenud. Patsiendid olid kõige vähem rahul ravile saamise ooteajaga, mis oli ka ootuspärane. Tervishoiutöötajate defitsiit on väga tõsiseks probleemiks kõigis Eesti haiglates.

Olulisemad teemad, millega rahulolu oli madalam ning millele Pärnu haigla peab patsientide hinnangul veelgi enam tähelepanu pöörama, olid „arstiga suhtlemise piisavus“ ja „selgituste piisavus“ kuidas tulla toime oma terviseprobleemiga pärast haiglaravi“. Patsientide informeerimine on teema mille tõhustamisega haiglad koostöös tegelevad. Need projektid jätkuvad ka tulevikus. Samal ajal püüame hoida juba saavutatud taset patsientide jaoks olulistes ja uuringus kõrgeid rahuloluhinnanguid saanud valdkondades.

Haigla jaoks on meie patsientidega suhtlemine ning tagasiside saamine väga oluline teema millele oleme juba aastaid suurt rõhku pannud. Lisaks JAH/EI vastustele oli ankeedis küsitleja jaoks vahest ehk kõige olulisem osa, kus vastaja sai vabas vormis avaldada oma arvamust. Selline vahetu tagasiside vorm annab inimesele võimaluse edastada juba konkreetseid ettepanekuid ja tähelepanujuhtimisi, mis on aidanud meil teostada väga konkreetseid samme haigete paremaks teenindamiseks. Meie kollektiiv on väga tänulik inimestele, kes on julgelt juhtinud meie tähelepanu probleemsetele kohtadele. Nende teadmiste abiga saame paremini korraldada haigla tööd ja muuta olmetingimusi just selliselt, et ravilolijad võivad ennast tunda võimalikult koduselt ning turvaliselt. Inimestelt saadud tagasiside tulemusi võib meie ümber paljugi näha. Heaks näiteks siinkohal on haigla peasissekäigu juures olevale trepile lisatud käsipuu, mida hoone projekteerimisel ei osatud ette näha. See patsiendi ettepaneku realiseerimine tundub tavainimese jaoks vahest ehk väikse detailina, kuid inimestele, eriti just eakamatele ning patsientidele, kelle liikumine on raskendatud, on suureks abiks. Sarnaseid muudatusi või parendusi oleme sisse viinud juba eelnevatelgi aastatel päris palju. Suur aitäh kõigile ankeeditäitjatele ja ettepanekute kirjutajatele!

Siinkohal tahaksin julgustada veelkord kõiki aktiivselt osalema patsiendi rahuloluküsitlustes, avaldama arvamust ja tegema ettepanekuid.

Tagasisidest tulenev kasu on kahepoolne – mõistes ravil olevate inimeste ootusi, oskab haigla kollektiiv paremini oma tööd teha. See omakorda loob aga eeldused heaks koostööks patsientidega. Haigustega võitluses annab alati parima tulemuse haige ja tervishoiutöötaja usaldusel baseeruv ühine pingutus! 

Lihtsaim viis teile sobilikul ajal tagasisidet anda on Pärnu haigla kodulehel oleva lingi „Kiitused ja kaebused“ kaudu. Samuti on kodulehel kättesaadavad Pärnu haiglas läbiviidud patsientide rahulolu-uuringute kokkuvõtted.

Tänan kõiki inimesi, kes on oma ettepanekutega löönud kaasa haigla pideva arendamise protsessis. See on meie kollektiivi jaoks väga oluline!

Mul on äärmiselt meeldiv tõdeda, et Pärnu haiglast rääkides kuuleme me aasta-aastalt patsientide suust aina enam väljendit „meie haigla“! See aga näitab, et liigume õiges suunas.

Urmas Sule

Juhatuse

 

Patsiendi Rahulolu-uuring 2011 kokkuvõte

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398