Pärnu Haigla toimus 19.09.2019 maailma patsiendiohutuse päevale pühendatu konverents

Pärnu Haigla toimus 19.09.2019 maailma patsiendiohutuse päevale pühendatud konverents. Esimese haiglana Eestis on Pärnu Haigla patsiendiohutuse tagamiseks 2019. aastal teostanud neli baasuuringut: 50 surmajuhtumi analüüsi, patsientide poolt raporteeritud patsiendiohutuse taseme küsimustiku, patsiendiohutuse kultuuri küsimustiku haigla personalile ja kõrvalekallete uuring. Uuringute eestvedajaks oli Pärnu Haigla kvaliteediteenistus.

Pärnu Haigla kvaliteediteenistuse juht Teele Orgse tutvustas Pärnu Haiglas 2019. aastal läbiviidud patsiendiohutuse baasuuringute tulemusi. Pärnu Haigla tegevuse fookuses on inimene. Me soovime oma tegevuste abil jõuda parima tulemuseni ja parimat tulemust defineerime me läbi patsiendiohutuse ja kvaliteedi tagamise. Pärnu Haigla on võtnud kasutusele patsiendiohutuse tagamise kaasaegsed põhimõtted.

50 surmajuhtumi analüüsi eesmärk oli leida välditavaid sündmusi, mis võisid kaasa aidata patsiendi surma kiiremale saabumisele. Aluseks võeti 50 haiglas surnud patsiendi haiguslugu retrospektiivselt 2019. aastal. Uuringust selgub, et kriitilistele väärtustele on alati reageeritud ja halba trendi ei ole.

Patsientide poolt raporteeritud patsiendiohutuse taseme küsimustiku viis Pärnu Haigla läbi Eestis esmakordselt. Küsimustiku koostamisel võeti aluseks OECD näited ja Eesti haiglate kvaliteedijuhtide ettepanekud. Uuringutulemustest selgus, et meie patsiendid on tänulikud ja tagasiside oli valdavalt positiivne. Arenguvajadusena toovad patsiendid välja selle, et nad sooviksid saada rohkem informatsiooni ravimite ebasoovitavate kõrvaltoimete kohta.

Patsiendiohutuse lähemaks uurimiseks viidi haiglas läbi ka patsiendiohutuse kultuuri küsimustik haigla personalile. Patsiendiohutuse tõstmisel peetakse kõikidest mõjutajatest kõige olulisemaks just töötajate kultuuri ja suhtumist patsiendiohutusse. Uuringu aluseks oli maailmas enim kasutatav AHQR küsimustik ja selle Tallinna Lastehaiglas väljatöötatud eestindatud versioon. Uuringust tuleb välja, et patsiendiohutuse tagamiseks tuleb enam tähelepanu pöörata tüsistuste ja kõrvalekallete registreerimisele ja tegeleda kõiki haiglad kimbutava personalinappusega.

Neljandaks uuringuks oli kõrvalekallete uuring, mille aluseks oli To Err is Human ja kõik temale järgnevad uuringud. Esmakordselt viidi kõrvalekallete uuring läbi 2011. aastal. Uuringu valimiks oli 300 haiguslugu proportsionaalselt kõikidest osakondadest vastavalt välja kirjutamisele 2019 I poolaasta jooksul. Uuringutulemustest selgus, et kõrvalekaldeid oli 14% ravijuhtudest, mis on kolme protsendipunkti võrra kõrgem 2011. aasta tulemustest. Kindlasti on uuringutulemusi mõjutanud patsientide arvu kasv ja ka teadlikum tüsistuste registreerimine, sest süstemaatilisem tüsistuste ja kõrvalekallete registreerimise süsteem on Pärnu Haiglas kasutusel 2016. aastast.

Pärnu Haigla arengukava aastani 2023 näeb ette patsiendiohutuse kompetentsikeskuse strateegia rakendamise. Selleks analüüsime regulaarselt kliiniliste auditite kaudu kõrvalekallete ulatust ning rakendame vajalikke parendustegevusi. Uuel arengukava perioodil viime iga-aastaselt läbi patsiendiohutuse kultuuri haiglasisesed uuringud ning töötame välja vajalikud koolitusprogrammid tulemustest lähtuvalt. Jagame meeleldi saadud kogemusi ning koolitusprogramme. Esmatasandi koostöö arendamisel seame patsiendiohutuse tagamise prioriteetseks eesmärgiks ning rakendame vajalikud tegevusjuhised.

Pärnu Haigla konverents korraldati maailma patsiendiohutuse päeva raames, mida ülemaailmselt tähistati  17.09.2019.

 

Kätlin Muru

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Tel 447 3122

E-mail katlin.muru@ph.ee

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398