Projekt 2014-2017

 

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse loomise eesmärgid:

 •  Laste ja noorte vaimse tervise teenuste arendamine ja kättesaadavuse suurendamine
 •  Laste vaimse tervise probleemide ennetamine ja suurem teadvustamine ühiskonnas
 •  Võrgustikupõhine keerukate juhtumite lahendamine
 •  Uuringud sihtgruppidele reaalsete vajaduste kohta
 •  Vaimse tervise keskus keskus kui -

-koostöövõrgustiku vahelüli,
-koostööd ja häid praktikaid koordineeriv, koondav ja süsteemi loov institutsioon
-spetsialistide know-how kogumise keskus, supervisiooni tegemise paik, informatsiooni ja toetuse keskus
-koolituste läbiviija

 •  Varajane diagnostika ja multidistsiplinaarne varajane sekkumine juhtumikorralduslikul põhimõttel
 •  Võrgustikutöö arendamine kohalikul ja regionaalsel tasandil

Visioon:

 • Pärnu Maakonnas on loodud laste ja noorte vaimse tervise keskus, mis kätkeb endas tegevusi ja teenuseid ning ühtlasi omab koordineerivat rolli nii maakonna kui regiooni laste vaimse tervise kujundamises, jälgimises, toetamises ja parandamises
 •  Keskuse tegevusfilosoofia tugineb teadmistepõhisel lähenemisel, vastava valdkonnaga tegelevate institutsioonide koostööl ja keskus tegutseb süsteemse ja kompleksse tervikuna

 

Tegevused 2014 aastal:

Spetsialistide pädevuse tõstmine. Koolitustegevused ja info ning statistika kogumine

 • regiooni vaimse tervise valdkonna spetsialistide koolitusvajaduste väljaselgitamine
 • vajaduspõhised koolitused ja seminarid
 • pereteraapia sissejuhatav kursus – algab mais 2014
 • Kriisikoolitus – sügisel 2014
 • õppereis Norrasse Drammeni haiglasse – mais  2014
 • osalemine jooksvatel laste ja noorte vaimse tervise alastel koolitustel ja konverentsidel
 • psühhodiagnostiliste vahendite ost koos testikoolitustega

Vaimse tervise valdkonna edendamisele suunatud tegevused teistele sektoritele (sh sotsiaal- ja haridussektor)

 • erialaspetsialistide supervisioonide vajaduse väljaselgitamine ja läbiviimise alustamine regioonis
 • loengute läbiviimine Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse üliõpilastele – algas märtsis 2014. Täiendkoolitusena sügisel!
 • temaatiliste loengute/seminaride läbiviimine sotsiaal- ja haridussektori jt laste vaimse tervise valdkondade töötajatele ehk laiemale sihtgrupile Pärnumaa, Viljandimaa, Saaremaa regioonis
 • lastevanemate koolitused regioonis

Lastele suunatud ambulatoorsete vaimse tervise teenuste arendamine ja elluviimine. Teenuste kättesaadavuse parandamine

 • ettevalmistustööd infrastruktuuri kohandamiseks
 • grupiteraapiate läbiviimine lastele ja noortele ning lapsevanematele regioonis
 • 1. märtsist 2014 alustasid tööd:

-maakondlikud juhtumikorraldajad-nõustajad
-loovterapeudid (liivateraapia, mänguteraapia)
-pereterapeut

 • out-reach teenuse piloteerimine regioonis
 • lastevanemate tugigrupid

Võrgustikutöö arendamistegevused

 • 1. veebruarist alustas tööd juhtumikorraldaja
 • Juhtumipõhised võrgustikukoosolekud siduserialade spetsialistide vahel kohapeal

-koos Viljandi ja Saaremaa spetsialistidega
-projektimeeskonna (valdkonnaeksperdid)koosolekud 2 korda kuus
-spetsialistide (terapeudid, juhtumikorraldajad)koosolekud 1 kord kuus
-arutelud sihtgruppidega
-koosolekud/arutelud regionaalsete keskuste vahel

 

Projektipartnerid

Projektipartnerid, kelle esindajad on koos SA Pärnu Haigla esindajatega projektimeeskonnas ning moodustavad  EKSPERTGRUPI:

Projektimeeskonna liige (projektipartner) - roll projektis

Marko Truu (Pärnu Maavalitsus) - sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonna ekspert. Nõustab projektimeeskonda laste õiguste kaitsel ja huvide tagamisel kogu projekti raames. Osaleb projekti arendus- ja koolitustegevuse planeerimisel. Vastutab projektiga seonduva informatsiooni tõrgeteta liikumise eest kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate ja projektimeeskonna vahel, vastutab projektiga seonduva välissuhtluse ja piiriüleste tegevuste eest Norra kuningriigi partneritega.

Lea Mardik (Pärnu Õppenõustamiskeskus) - haridusvaldkonna ekspert. Nõustab projektimeeskonda koolipsühholoogia ja –sotsiaaltöö valdkonnas ning kutsenõustamises. Teeb tihedat koostööd koolide ja sotsiaalasutustega, osaleb koolitusvajaduste väljaselgitamisel ning koolituste planeerimises ning läbiviimises. Osaleb võrgustikutöös, koordineerib häireteta suhtlemist sihtgrupi (koolipsühholoogid, koolisotsiaaltöötajad, õpilased) ja projektimeeskonna vahel

Liilia Mänd (Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuur) - õigus- ja korrakaitsevaldkonna ekspert. Vastutab korrakaitse valdkonnaga seonduvalt projektimeeskonna töös osalemise, võrgustikutöö korraldamise ja selles osalemise eest.

Anu Aunapuu (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž) - teadus- ja arendusvaldkonna ekspert, koolitaja. Ülesanneteks on üliõpilaste täiendkoolitusvajaduste väljaselgitamine ning täiendkoolituste koordineerimine ja korraldamine. Osaleb võrgustikutöös. Planeerib ja korraldab teadustööde ja/või rakendusuuringute läbiviimist, osaleb projekti arendustegevustes ja projektitegevuste kvaliteedi hindamisel

 

Lisaks on projektipartnerid:

SA Viljandi Haigla - esindaja Andrus Tikerpe, psühhiaatriakliiniku ülemarst

Põhjamaade-Balti laste ja noortega töötavate professionaalide organisatsioon (NBO) - esindaja juhataja Lars Robert Lund

Drammeni haigla Ambulatoorne pereosakond, BUPA - esindaja juhataja Lars Rober Lund

 

Kaasatud valdkondlikud eksperdid:

Airiin Demir, kliiniline psühholoog - erialaspetsialistide koolitus ja supervisioon, projektimeeskonna nõustamine kliinilise psühholoogia valdkonnas

Ilona Lind, SA Pärnu Haigla naiste- ja lastekliiniku lastehaiguste osakonna juhataja -  laste väärkohtlemise diagnostikasüsteemi koordineerimine, arendamine ja sellealane projektimeeskonna nõustamine, meditsiinivaldkonna ekspert, võrgustikutöös osalemine ning naiste- ja lastekliiniku teenuste komplekssem arendustegevus, suhtlemine sihtgruppidega

Kaja Rand, psühhiaater – meditsiinivaldkonna ekspert, koolitaja, meeskonna liige. Osaleb vaimse tervise teenuste arendamistöös, teeb ettepanekuid ning osaleb võrgustiku- ja koolitustegevuses ning selle planeerimises. Teeb tihedat koostööd teiste haiglatega ja erialaspetsialistidega. Konsulteerib projektimeeskonda psühhiaatria- ja meditsiinivaldkonnas.

Lars Robert Lund - Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse meeskonna superviseerimine, Drammeni haigla kogemuste edasiandmine laste vaimse tervise teenuste osutamisel sh õppereiside võõrustamine, teenuste tutvustamine. Eesti spetsialistide koolitamine laste arengupsühholoogias, pereteraapias, kognitiiv-käitumuslikus teraapias jm. Osaleb Norras kasutusel olevate vaimse tervise probleemide tuvastamiseja hindamisvahendite adapteerimisel Eesti oludesse.

 

Kas külastate näituseid Pärnu Haiglas?

Jah, regulaarselt
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398