Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Haigla kodukord

TEGEVUSKIRJELDUS

Üldine tegevuskirjeldus

1.1.       Haigla korpused on tavatingimustes avatud:

I korpus, Ristiku 1
peahoone

E–R      07.30–19.00

L–P      09.00–18.00

II korpus, Ristiku 1

E–P      07.30–19.00

III korpus, Ravi 2

õendus- ja hoolduskeskus

E–P      11.00–19.00

1.2.       Erakorralistes oludes (nt nakkusohu tingimustes) muudab haigla vajadusel korpuste lahtioleku kellaaegu. Sel juhul on aktuaalne info kuvatud haigla kodulehel http://www.ph.ee ning hoone välisustel.

1.3.       Patsiendid ja külastajad jätavad kevad-, sügis- ning talveperioodil oma üleriided garderoobi. Nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja suvekuudel (01.06–31.08) on garderoob valveta.

1.4.       Suitsetamine on lubatud ainult haigla territooriumil spetsiaalselt selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades.                                 Suitsetamise kord kehtib ühtselt kõikidele tubakatoodele, kaasa arvatud e-sigarettidele.

1.5.       Haigla territooriumil on keelatud alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine ning alkoholi- või narkojoobes viibimine.

1.6.       Haigla territooriumil on keelatud ilma loata pildistamine, filmimine ja vestluste salvestamine. Samuti on keelatud mis iganes                     vormis info (tekstide, piltide ja helisalvestiste) üleslaadimine internetikeskkondadesse.

1.7.       Turvalisuse, patsiendiohutuse ning ravikvaliteedi tagamise eesmärgil on Pärnu Haigla välisterritooriumile ja siseruumidesse paigaldatud turvakaamerad. Turvakaamerate lähedusse on lisatud sellekohased teavitused.

Patsiendil on õigus:

2.1.      Saada infot oma terviseseisundi ja ravivõimaluste kohta tervishoiuteenuse osutajalt, raviarstilt ja palatiõelt või ämmaemandalt nende pädevuse piires.

2.2.      Osaleda tema tervist puudutavate otsuste vastuvõtmisel.

2.3.      Saada asjakohast ravi ja õendus-hooldusteenust, täites täpselt arsti, õe või ämmaemanda soovitusi.

2.4.      Keelduda ravist seadusega lubatud piires. Tervishoiuteenusest keeldumine vormistatakse kirjalikult.

2.5.      Privaatsusele ja konfidentsiaalsusele.

2.6.      Kasutada heaperemehelikult haiglas avalikuks kasutamiseks mõeldud vara (ratastoolid, puhketoad jms).

2.7.      Hoiustada isiklikud asjad, raha, väärtesemed ja dokumendid osakonnas vastavalt Patsientide isiklike asjade ja väärtesemete hoiustamise juhendile 

2.8.      Saada lisainformatsiooni haiglasse saabumise või ravil viibimisega seotud küsimustes temale tervishoiuteenuste osutamisega seotud töötajatelt.

2.9.      Saada kojulubamisel oma ravi ja tervishoiuteenuste osutamisega seotud töötajatelt juhendamist ja vajadusel kirjalik meelespea koduse toimetuleku kohta.

2.10.   Anda tagasiside ja väljendada rahulolu või rahulolematust Pärnu Haigla kvaliteediteenistusele, kasutades selleks kas paberkandjal Tagasiside lehte  Tänukaarti või haigla kodulehel olevat veebivormi.

Patsiendil on kohustus

3.1.      Anda tervishoiuteenuse osutajale kogu teadaolev teave oma tervise ja haiguse kulu kohta.

3.2.     Avaldada oma kontaktisiku andmed (nimi, telefon, e-posti aadress), kellele tervishoiuteenuse osutajal on õigus tema terviseseseisundi osas infot jagada.

3.3.     Kinni pidada temale kehtestatud ravirežiimist ja päevakavast.

3.4.     Teavitada raviarsti isiklike ravimite olemasolust ja kasutamisest.

3.5.     Järgida haigla kodukorda.

3.6.     Kinni pidada kehtivatest liikumispiirangutest haigla territooriumil ning täita erinõudeid, kui sellised on määratud (nt isikukaitsevahendite kandmine tulenevalt nakkusohutuse reeglitest).

3.7.     Kohelda lugupidavalt nii personali kui kaaspatsiente.

3.8.     Arvestada kaaspatsientide privaatsusega.

3.9.     Informeerida osakonnast lahkudes palatiõde.

3.10.   Hoida oma isiklikke asju vaid selleks ette nähtud palati kappides.

3.11.   Hoida haigla ruumides puhtust ja korda ning kasutada haigla vara heaperemehelikult.

3.12.   Haiglast lahkudes üle anda tema kasutusse lubatud haigla vara.

3.13.   Tasuda teenuse eest omaosalustasu vastavalt Voodipäevatasu võtmise korrale  ja Visiiditasu võtmise korrale.

3.14.   Tasulise tervishoiuteenuse saamisel, tasuda teenuse eest vastavalt Tasuliste tervishoiuteenuste eest tasumise juhendile .

Info patsiendi lähedasele ja külastajale

4.1.      Tervishoiuteenuse osutajal on õigus jagada infot patsiendi terviseseisundi osas patsiendi kontaktisikule ja õigusaktidega määratud isikutele.

4.2.      Külastajad jätavad üleriided garderoobi.

4.3.      Külastajad ja tugiisikud lahkuvad palatist arsti visiidi ajaks ja/või tervishoiutöötaja nõudmisel privaatsuse tagamiseks protseduuride ja visiitide läbiviimisel.

4.4.      Külastusajad on:

Pärnu Haigla, Ristiku 1

E–R  14.00–19.00

L–P   10.00–18.00

Õendus- hoolduskeskus, Ravi 2

E–P   11.00–19.00

4.5.       Nakkushaiguste üksuse patsiente külastavad maksimaalselt 2 külastajat korraga ja alla 14-aastased lapsed ainult ravi- või valvearsti loal.

4.6.       Lastehaiguste osakonnas on igapäevaselt kella 14.00-16.00 vaikne tund. Sellel ajavahemikul väikeste patsientide külastamist ei toimu.

4.7.     Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada külastamise erirežiime ja piirata külastamist.

4.8.     Haigla juhatus võib nakkushaiguste kõrghooajal kehtestada (haiglaravil olevate patsientide kaitseks) haiglas osalise või täieliku külastuskeelu.

4.9.     Külastuskeelu perioodil korraldab Haigla patsientidele infoletti toodud pakkide osakonda toimetamise üks kord päevas.

4.10.   Lemmikloomadega külastamine ei ole lubatud (välja arvatud teenistus-, juht- ja teraapiakoerad ning erikokkulepped                                 osakonnaga).

4.11.   Väljaspool külastusaega on lubatud lähedasi külastada vaid vastutava tervishoiutöötaja loal.

Plaaniliste haigete saabumine ja lahkumine

5.1.     Plaanilisele ravile saabuvate haigete vastuvõtuajad on järgmised:

I korpuses, Ristiku 1 plaaniline vastuvõtt:

 

07.30–10.00    samal päeval operatsioonile tulijad

10.00–11.00    naistehaiguste, raseduspatoloogia ja lastehaiguste plaanilised patsiendid

11.00–14.00    sisehaiguste ja kirurgia plaanilised patsiendid

Patsiente vormistatakse haiglasse üldjärjekorras, rasedaid ja lapsi teenindatakse eelisjärjekorras. Operatsioonidele saabuvate haigete vormistamisel võetakse arvesse ka operatsiooniplaane.

II korpuses, Ristiku 1

G korpus

E korpus

 

11.00–16.00    psühhiaatriakliiniku patsiendid

08.00-16.00     taastusravi- ja rehabilitatsiooniüksuse patsiendid

III korpuses, Ravi tn 2 plaaniline vastuvõtt:

10.00–15.00    õendus-hoolduskeskuse patsiendid

 

5.2.       Haigete väljakirjutamine ja voodikoha vabastamine toimub Ristiku korpuses kuni kella 12.00-ni. Vajadusel on võimalik lähedasi oodata osakonna pinnal või haigla I korruse fuajee ootealal. Ravi tänava korpuses toimub haigete väljakirjutamine üldjuhul kuni kella 15.00-ni.

Üldine päevakava statsionaarsetes osakondades

06.00 – 07.00           Äratus, kraadimine, protseduurid, analüüside andmine

07.00 – 07.30           Hommikused hügieenitoimingud

07.30 – 13.00           Vereanalüüside võtmine laboritöötajate poolt

Patsiendid, kellel on vaja anda vereanalüüse, peavad viibima palatis. Palatiõde teavitab patsienti, kas enne vereanalüüsi andmist võib süüa või mitte.

08.30 – 09.00           Hommikusöök

09.00 – 11.00           Raviarsti visiit

09.00 – 15.00           Uuringud, konsultatsioonid, protseduurid, operatsioonid

13.00 – 13.30           Lõunasöök

16.00 – 18.00           Vajalikud protseduurid, kraadimised, nõustamised jne

17.00 – 17.30           Õhtusöök

20.00 – 22.00           Õhtused protseduurid, ettevalmistused järgmise päeva uuringuteks, operatsioonideks jne

20.00 – 20.30           Õhtuoode

23.00 – 06.00           Öörahu

Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada erisusi üldises päevakavas (sh. piirata suitsupauside arvu päevas).

Koostatud/Ajakohastatud 28.03.2024