Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Haigla kodukord patsientidele ja külastajatele

TEGEVUSKIRJELDUS

Üldine tegevuskirjeldus

1. Üldreeglid

1.1.  Patsientidel ja külastajatel on võimalik kodukorraga tutvuda osakonna infotahvlil. Täiendavaid selgitusi osakonnas kehtivate reeglite kohta on võimalik saada osakonna töötajatelt.

1.2.  Patsiendid, patsiendi saatjad ja külastajad käituvad viisil, mis ei ohusta töötajaid, teiste patsientide ja külastajate julgeolekut, väärikust ega privaatsust.

1.3.  Haigla töötajate vastu suunatud ebaviisakas käitumine, sh ähvardamine ja vägivalla tarvitamine mistahes viisil on lubamatu.

1.4.  Haigla territooriumil on keelatud alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine ning alkoholi- või narkojoobes viibimine.

1.5.  Suitsetamine on lubatud ainult haigla territooriumil spetsiaalselt selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades. Suitsetamise kord kehtib ühtselt kõikidele tubakatoodele, kaasa arvatud e-sigarettidele.

 

2. Ohutus ja turvalisus

2.1.  Igasuguses ohusituatsioonis teavitavad patsiendid/külastajad sellest personali ning järgivad nendelt saadud juhiseid.

2.2.  Patsiendi/külastajaga juhtunud õnnetuse või enesetunde järsu halvenemise korral tuleb sellest koheselt teavitada personali.

2.3.  Tuleohu alarmi korral järgivad patsiendid/külastajad personali korraldusi ja evakueerimisjuhiseid.

2.4.  Terviseseisundit puudutav info on konfidentsiaalne. Patsiendid/külastajad hoiavad saladuses neile teatavaks saanud infot Haigla patsientide isiku, eraelu ja tervise kohta.

2.5.  Haigla territooriumil on keelatud pildistamine, filmimine, vestluste salvestamine. Samuti on keelatud igas vormis info (tekstid, pildid, helisalvestised) üleslaadimine sotsiaalmeediasse. Pildistamine ja filmimine on lubatud ainult Haigla loal.

2.6.  Turvalisuse ja patsiendiohutuse tagamiseks on Haigla välisterritooriumile ja siseruumidesse paigaldatud turvakaamerad. Turvakaamerate lähedusse on lisatud sellekohased teavitused.

2.7.  Turvalisuse ja korra tagamiseks töötavad  haiglas turvatöötajad, kelle korralduste täitmine on kohustuslik.

 

3. Plaaniliste haigete saabumine ja lahkumine

3.1.  Patsiente vormistatakse Haiglasse üldjärjekorras. Rasedaid ja lapsi teenindatakse eelisjärjekorras. Operatsioonile saabuvate haigete vormistamisel võetakse arvesse operatsiooniplaane.

Ristiku 1 07.30-10.00      samal päeval operatsioonile tulijad
  10.00-11.00      naistehaiguste, raseduspatoloogia ja lastehaiguste plaanilised patsiendid
  11.00-14.00      sisehaiguste ja kirurgia plaanilised patsiendid
Ristiku 1 G-korpus      11.00-16.00      psühhiaatriakliiniku patsiendid
Ristiku 1 E-korpus 08.00-11.00      taastusravi patsiendid
Ravi 2 10.00-15.00      õendus-hoolduskeskuse patsiendid

3.2.  Patsientide väljakirjutamine ja voodikoha vabastamine toimub Ristiku korpuses üldjuhul kuni kella 12.00-ni. Vajadusel on võimalik lähedasi oodata osakonna pinnal või Haigla I-korruse fuajee ootealal. Ravi tänava korpuses toimub patsientide väljakirjutamine üldjuhul kuni kella 15.00-ni.

3.3.  Haiglast lahkumisel toimub voodipäevatasu maksmine vastavalt kehtivale Voodipäevatasu võtmise korrale.

 

4. Korra hoidmine osakonnas

4.1.  Haiglas viibimise ajal palume:
        4.1.1   hoida puhtust ja korda ning kasutada Haigla vara heaperemehelikult;
        4.1.2   Haiglast lahkudes tagastada patsiendi kasutusse antud Haigla vara;
        4.1.3   informeerida osakonnast lahkudes palatiõde;
        4.1.4   hoida oma isiklikke asju vaid selleks ette nähtud palati kappides;
        4.1.5   järgida Haigla kodukorda ja ravirežiimi;
        4.1.6   teavitada raviarsti/õde isiklike ravimite olemasolust ja Haiglas kasutamisest;
        4.1.7   pidada kinni karantiini ajal kehtivatest liikumispiirangutest Haigla territooriumil ning täita erinõudeid, kui sellised on määratud (nt isikukaitsevahendid jms tulenevalt nakkusohust);
        4.1.8   suhtuda lugupidavalt kaaspatsientidesse ja arvestada nende privaatsusega;
        4.1.9   seadmete (telefon, sülearvuti, raadio, TV) kasutamisel arvestada kaaspatsientidega. Osakond võib kehtestada seadme kasutamise piirangu;
        4.1.10 hoida öörahu ajal vaikust (kell 23.00-06.00). Öösel jääb palatisse põlema öövalgustus.

4.2.  Patsientidel ja külastajatel ei ole lubatud Haiglasse tuua:
        4.2.1  suures koguses või kiiresti riknevaid toiduaineid;
        4.2.2  alkoholi, narkootikume ja muid joovastavaid aineid (v.a patsiendile määratud retseptiravimid, mille raviarst on palunud kaasa võtta);
        4.2.3  relvi, laskemoona, pürotehnilisi aineid jms.

 

5. Patsientide külastamine

5.1.  Külastajad jätavad üleriided garderoobi või garderoobikappidesse. Garderoob on avatud septembrist maini tööpäevadel kell 07.30-18.00. Puhkepäevadel ja suvekuudel on garderoob valveta.

5.2.  Patsientide tavapärane külastamise aeg on tööpäevadel kell 14.00-19.00 ja puhkepäevadel kell 10.00-18.00. Erisused on järgmistes osakondades:
        5.2.1  intensiivravi osakonnas viibivaid patsiente saab külastada iga päev kell 15.00-17.00 eelneval kokkuleppel raviarstiga. Lubatud 1 (üks) külastaja korraga;
        5.2.2  lastehaiguste osakonnas on igapäevaselt kell 14.00-16.00 vaikne tund. Sellel ajal väikeste patsientide külastamist ei toimu;
        5.2.3  sünnieelses-  ja sünnijärgses osakonnas viibivaid patsiente saab külastada tööpäevadel kell 16.00-19.00, puhkepäevadel kell 16.00-18.00. Lubatud on kuni 2 (kaks) külastajat korraga;
        5.2.4  nakkushaiguste üksuse patsiente saab külastada kuni 2 (kaks) külastajat korraga. Lapskülastaja palatisse lubamise otsustab arst, lähtudes individuaalsest nakkusriskist lapsele.

5.3  Külastaja peab olema terve, tal ei tohi olla respiratoorsete viirushaiguste infektsiooni tunnuseid.

5.4  Külastajad lahkuvad palatist arsti visiidi ajaks ja/või osakonna töötaja nõudmisel privaatsuse tagamiseks protseduuride ja visiitide läbiviimisel.

5.5  Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada külastamise erirežiime ja piirata külastamist.

5.6  Haigla juhatus võib nakkushaiguste kõrghooajal kehtestada Haiglas osalise või täieliku karantiini Patsientide külastamine külastuspiirangu olukorras 

5.7  Külastuskeelu perioodil korraldab Haigla patsientidele infoletti toodud pakkide toimetamise osakonda kord päevas.

5.8  Lemmikloomadega patsientide külastamine ei ole lubatud (v.a teenistus-, juht- ja teraapiakoerad ning erikokkulepped osakonnaga).

 

6. Tagasiside andmine

6.1  Haigla patsientidel ja külastajatel on võimalus avaldada oma arvamust haiglas viibimise ja osutatud teenuste kohta, kasutades selleks kas paberkandjal Tagasiside lehte ja/või Tänukaarti, mille saab jätta tagasiside kogumise postkastidesse või Haigla kodulehel olevat veebivormi

Koostatud/Ajakohastatud 03.07.2024