Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalset rehabilitatsiooni koordineerib ja vahendab Sotsiaalkindlustusamet ning rahastab riik.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on puudega inimesele osutatav sotsiaalteenus, mille raames tehakse rehabiliteerivaid tegevusi rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel.

Teenuse eesmärgiks on toetada puudega või piiratud töövõimega inimest igapäevaeluga toimetulekul, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. Teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt hakkama saada. 

SRT on olemuselt aktiivne, st et inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel ja abiga, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga.

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

Teenust tutvustav video.

Kellel on õigus sotsiaalsele rehabilitatsiooni teenusele:

  • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);

  • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet;

  • puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad SRT taotleda ja Sotsiaalkindlustusamet hindab nende SRT vajadust ka sel juhul, kui nad töötavad või õpivad või on töötuna arvele võetud Töötukassas;

  • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Töötukassas. Erand: SRT taotlemise õigus on ka vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele;

  • ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue;

  • vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue;

  • vanaduspensioniealine inimene, kellel on puue (määratud sügav, raske või keskmine puude raskusaste).

 

Kõik vajaliku info teenuse taotlemiseks leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Oluline teada:

Rehabilitatsiooniteenusele sõitmisega seotud sõidukulusid hüvitab Sotsiaalkindlustusamet 0,10 eurot ühe läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 41,55 eurot aastas. Kulude hüvitamiseks tuleb esitada avaldus Sotsiaalkindlustusametile.

Rehabilitatsiooniteenuste hinnakiri.

Koostatud/Ajakohastatud 22.02.2024