Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Meie teenused ja spetsialistid

Teenus

Teenuse sisu

Meie spetsialistid

Sotsiaaltöötaja teenus

annab ülevaate pere sotsiaalsest toimetulekust: milline on inimest ümbritsev võrgustik, millised on pere omavahelised suhted ning millist abi perekond võib vajada. Sotsiaaltöötaja hindab inimese toimetulekuoskusi ja tema kõrvalabi vajadust. Tema ülesandeks on nõustada perekonda erinevate sotsiaalprobleemide lahendamisel – võimalikud sotsiaaltoetused ja nende taotlemine, info puuetega inimeste ühingute ja tugigruppide jpm osas.

Natalja Aller

Kaire Kasemets

Ester Reinsalu (pereterapeut)

Füsioterapeudi teenus

on inimese liigutusliku sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (nt kool, kodu) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine, iseseisvat toimetulekut arendavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja õpetamine, abivahendite kasutamise õpetamine, säästvate abistamisvõtete õpetamine pereliikmetele. NB! Füsioterapeudi teenus ei sisalda passiivseid tegevusi nagu nt massaaž, vannid, soolakamber, külmaravi jmt.

Laura Margarete Akk

 

Tegevusterapeudi teenus

hindab lapse tegevusvõimet, eneseteenindusoskusi, liikumist ja teisi eakohaseid tegevusi. Tegevusterapeut hindab, kuidas oskab laps iseseisvalt süüa ja riietuda, millised on hügieenitoimingud jm. Tegevusterapeut uurib ka abivahendite kasutamise vajadust ja jagab sellealaseid soovitusi.

Marilyn Luhtoja

Eripedagoogi teenus

kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul.

Merit Sinijärv

Tiina Liiv

Annika Kohv

Logopeedi teenus

kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Riina Leok

Loovterapeudi teenus

loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevuskeskkonnas.

Katti Aumeister

Iivi Kallaste

Riina Pärnpuu

Psühholoogi teenus

isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Ly Jagor

Irina Sladkova

Kristiina Mets

 

Kogemusnõustaja teenus

nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

Heli Liiv

Jüri Lehtmets

Kristi Lepp

Õe teenus

tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.

Agne Susi

Arsti teenus

isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Võrgustikuliikmete (sh pere) nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst informeerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

 

 

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine ja info küsimine E-R kell 8:00-16:00.

Vajalik on etteregistreerimine telefonil 449 4833 või e-posti aadressil rehabilitatsioon[at]ph.ee.

Koostatud/Ajakohastatud 26.01.2024