Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Tugiteenistused

Pärnu Haigla koosseisu kuuluvad ka 5 tugiteenistust, millest igaüks täidab tähtsat toetavat rolli kliinikute ja teenistuste tööprotsessis.

 

Finantsteenistus vastutab Pärnu Haigla finantsressursside juhtimise eest. Teenistuse põhiülesanneteks on haigla majandustegevust reguleerivate normide väljatöötamine, seadustele vastava raamatupidamisarvestuse teostamine, juhtimisotsusteks ja haigla efektiivseks tegutsemiseks vajaliku informatsiooni kogumine ja töötlemine ning majandustegevuse analüüsimine.

Haldusteenistuse pädevuses on kõikide seadustest ja haigla põhikirjast tulenevate haldus- ja majandusvaldkonna küsimuste lahendamine Pärnu Haiglas. Haldusteenistus koosneb üld-, tehnika-, majandus-, toitlustus- ja transpordiosakonnast.

Informaatikateenistus (IT) on Pärnu Haigla struktuuriüksus, mis loob, juhib, kontrollib ja arendab haigla eesmärkidele vastavat haigla info- ja kommunikatsioonitehnoloogilist keskkonda.

Kantselei on juhatuse esimehe alluvuses tegustev tugiteenistus, mille peamisteks funktsioonideks on asjaajamine, arhiivindus, avalikud suhted, juriidiline nõustamine, ostude juhtimine ja personalitöö.

Meditsiinitehnoloogiateenistus

Teenistuse eesmärk on pakkuda haiglale igakülgset tuge meditsiinitehnoloogia korralduse ja arendustegevuse vallas: alates uue seadme valikuprotsessis ja hankimisel abistamisest kuni seadme ekspluatatsiooniea lõpul seadme mahakandmiseni välja.

Koostatud/Ajakohastatud 15.06.2021